Abstrakty

Osoby pragnące wziąć czynny udział w II Konferencji Ratownictwa Medycznego poprzez prezentację własnego tematu z zakresu Ratownictwa Medycznego proszone są o wypełnienie abstraktu i przesłanie go na adres: konferencjarm2018@gmail.com do dnia 30.03.2018 r.  Komitet Naukowy II Konferencji Ratownictwa Medycznego do dnia 5.04.2018 r. dokona wyboru prelegentów. Autorzy zakwalifikowanych abstraktów zostaną powiadomieni drogą elektroniczną wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi prezentacji. Plik zgłoszenia abstraktu dostępny jest poniżej.

 

Druk zgłoszenia abstraktu II Konferencja Ratownictwa Medycznego: ZGŁOSZENIE ABSTRAKTU II KRM 2018

 

 

II KONFERENCJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

REGULAMIN ZGŁOSZENIA ABSTRAKTU

 

1. Komitet Organizacyjny umożliwia czynny udział w II Konferencji Ratownictwa Medycznego poprzez prezentację własnego tematu z zakresu Ratownictwa Medycznego.

2. Warunkiem prelekcji jest wypełnienie Zgłoszenia Abstraktu, który znajduje się na niniejszej stronie internetowej. Przez poprawne wypełnienie rozumie się uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oraz streszczenie zawierające do 200 słów. Zgłoszenie Abstraktu należy przesłać na adres e-mail: konferencjarm2018@gmail.com w terminie nieprzekraczającym 30.03.2018 r.

3. Komitet Organizacyjny II Konferencji Ratownictwa Medycznego potwierdzi drogą elektroniczną przyjęcie Zgłoszenia Abstraktu.

4. Spośród nadesłanych abstraktów Komitet Naukowy II Konferencji Ratownictwa Medycznego do dnia 5.04.2018 r. dokona wyboru prelegentów. Autorzy zakwalifikowanych abstraktów zostaną powiadomieni drogą elektroniczną wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi prezentacji.

5. Jednocześnie zobowiązuje się osoby dokonujące Zgłoszenia Abstraktu do rejestracji oraz uiszczenia opłaty za uczestnictwo w II Konferencji Ratownictwa Medycznego, zgodnie z informacjami znajdującymi się na oficjalnej stronie internetowej Konferencji.

6. Osoba zgłaszająca abstrakt oświadcza, że jest jego autorem lub współautorem. Jeżeli osoba zgłaszająca abstrakt jest jego współautorem, powinna podać imiona i nazwiska pozostałych współautorów. Zgłoszenie Abstraktu jest dla Komitetu Organizacyjnego jednoznaczne ze złożeniem zapewnienia, że współautorzy wyrazili zgodę na zgłoszenie abstraktu, a także, że znają i akceptują niniejszy regulamin. W przypadku gdy Zgłoszenie Abstraktu narusza prawa osób trzecich, osoba, która dokonała takiego zgłoszenia, zwalnia Komitet Organizacyjny z odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich.

7. Zgłoszenie Abstraktu uważa się za tożsame ze zgodą na przekazanie własności intelektualnej na rzecz II Konferencji Ratownictwa Medycznego, w tym w szczególności na udostępnienie w materiałach konferencyjnych, zarówno w formie klasycznej, jak i elektronicznej.

8. Prelekcje będą miały miejsce podczas II Konferencji Ratownictwa Medycznego w Krakowie w dniach 2-3.06.2018 r. w trakcie sesji wskazanych przez Komitet Organizacyjny.

9. Niniejszy Regulamin Zgłoszenia Abstraktu wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej II Konferencji Ratownictwa Medycznego. Komitet Organizacyjny ma prawo zmiany postanowień Regulaminu, które wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej.

 

Komitet Organizacyjny II Konferencji Ratownictwa Medycznego

Organizatorzy

Partnerzy

 

Patronat naukowy

Patronat medialny

    

Sponsorzy

Organizacje współpracujące