Regulamin II Konferencji Ratownictwa Medycznego

II KONFERENCJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

REGULAMIN UCZESTNICTWA

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. II Konferencja Ratownictwa Medycznego, w dalszej części Regulaminu zwana Konferencją, będzie odbywać się w dniach 2-3.06.2018 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

2. Zasady niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich uczestników.

3. Organizatorami Konferencji są: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, zwani dalej Komitetem Organizacyjnym.

4. Za rzetelność merytorycznej strony sesji naukowych Konferencji odpowiada Komitet Naukowy II Konferencji Ratownictwa Medycznego.

5. Zgodnie z ogłoszonym programem w ramach Konferencji będą odbywały się: prelekcje zebrane w sesje naukowe, warsztaty oraz wystawy firm branży medycznej.

6. Oficjalna strona internetowa Konferencji znajduje się pod adresem: http://www.ratownictwo.cm.uj.edu.pl/, adres do korespondencji: konferencje@uj.edu.pl, natomiast w mediach społecznościowych formalny profil: II Konferencja Ratownictwa Medycznego.

7. Na podstawie decyzji Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej, za udział w Konferencji przysługuje 20 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych oraz 15 punktów edukacyjnych dla lekarzy.

8. Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat Uczestnictwa oraz materiały konferencyjne.

9. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski.

10. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Konferencji i jednocześnie zobowiązuje się do aktualizowania informacji na stronie internetowej.

 

 § 2. Uczestnictwo

 1. Podstawą uczestnictwa w Konferencji jest poprawne oraz zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie Formularza zgłoszenia na Konferencję (on-line) oraz dokonanie wpłaty na konto bankowe wskazane przez Komitet Organizacyjny, tj. .

2. Zgłoszenie na Konferencję odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia dostępnego na oficjalnej stronie Konferencji i traktowane jest przez Komitet Organizacyjny jako jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Formularze zgłoszenia na Konferencję będą przyjmowane do dnia 10.05.2018 r.

4. Uczestnicy Konferencji, którzy poprawnie wypełnią Formularz zgłoszenia, otrzymają drogą e-mailową potwierdzenie rejestracji uczestnictwa w Konferencji, natomiast po dokonaniu płatności, w wysokości zgodnej z wybranym przez siebie wariantem, otrzymają drogą elektroniczną potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji.

5. Komitet Organizacyjny w przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie ma prawo do automatycznego usunięcia osoby z listy zarejestrowanych uczestników, a tym samym nie dopuszczenie do udziału w Konferencji.

6. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o uczestnictwie w Konferencji decyduje kolejność nadsyłanych wpłat. Ponadto Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w momencie wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla uczestników Konferencji.

7. W trakcie trwania poszczególnych części Konferencji, zobowiązuje się uczestnika do posługiwania się identyfikatorem, pozwalającym na weryfikację profilu rejestracyjnego.

8. Warunki czynnego udziału w Konferencji określa odrębny dokument tj. Regulamin zgłoszenia abstraktu, dostępny na oficjalnej stronie Konferencji.

9. Zgłoszenie zamiaru czynnego udziału w Konferencji odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia abstraktu, który podlega dalszej kwalifikacji Komitetu Naukowego II Konferencji Ratownictwa Medycznego.

 

  § 3. Płatność

1. Wysokość opłaty rejestracyjnej dokonanej przez uczestnika wynika z wariantu wybranego w trakcie wypełniania Formularza zgłoszenia na Konferencję oraz cennika podanego na oficjalnej stronie internetowej Konferencji.

2. O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje termin zaksięgowania wpłaty na koncie Konferencji, a nie data przesłania Formularza zgłoszenia na Konferencję. Komitet Organizacyjny ustala dzień 10.05.2018 r. jako ostatni dzień księgowania wpłat na koncie Konferencji.

3. Opłata rejestracyjna upoważnia uczestnika do:

  • wstępu na salę konferencyjną w trakcie trwania wykładów;
  • uzyskania materiałów konferencyjnych i certyfikatu udziału;
  • korzystania z przerw kawowych w trakcie trwania Konferencji;
  • obiadu w pierwszym dniu Konferencji;
  • udziału w uroczystym otwarciu i zamknięciu Konferencji;
  • wstępu do sali wystawowej Konferencji.

4. Wysokość opłaty rejestracyjnej zależna jest od terminu zaksięgowania wpłaty na koncie Konferencji. W zależności od wybranej formuły wynosi odpowiednio:

  • do 10 kwietnia 2018 r. 240 zł.
  • po 10 kwietnia 2018 r. 340 zł.

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji do dnia 5.04.2018 r. Komitet Organizacyjny zwraca 100% opłaty rejestracyjnej. Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.

 

§ 4. Ochrona danych osobowych

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Komitet Organizacyjny według zasad wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z uwzględnieniem Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późniejszymi poprawkami).

2. Dane osobowe udostępnione przez uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy uczestnikiem a Komitetem Organizacyjnym i są dostępne jedynie dla Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

3. Komitet Organizacyjny podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

4. Komitet Organizacyjny zobowiązuje uczestnika, który nie wyraża zgody na umieszczanie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych i konferencyjnych (relacje foto/video) do złożenia pisemnego oświadczenia na ręce Kierownika Biura Konferencji, najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konferencji.

 

 § 5. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej Konferencji. Komitet Organizacyjny ma prawo zmiany postanowień Regulaminu, które wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej.

 2. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub zmiany terminu Konferencji. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn, na które Komitet Organizacyjny nie miał wpływu, uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji.

3. W przypadku przekroczenia ogólnie przyjętych norm zwyczajowych i/lub złamania Regulaminu II Konferencji Ratownictwa Medycznego, Komitet Organizacyjny ma prawo usunąć uczestnika lub wystawców branży medycznej z terenu Konferencji. Uczestnik Konferencji ponosi także koszty naprawienia wyrządzonych szkód.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy obowiązującego prawa na terytorium RP.

 

Komitet Organizacyjny II Konferencji Ratownictwa Medycznego

Organizatorzy

Partnerzy

  

Patronat naukowy

Sponsor główny

Sponsorzy

   

Patronat medialny